ตลท.เปิดตัว ‘Thammasat Digital Skill Space’

“ธรรมศาสตร์” ผนึก “ตลท.- SkillLane” คิกออฟโครงการ Thammasat Digital Skill Space พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้าน “การลงทุน” แบบครบวงจร นำร่อง 3 วิชา “ความรู้ทางการเงินสำหรับบุคคล – ครบเครื่องเรื่องลงทุน – การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” หวังสร้างทักษะแห่งอนาคต

วันนี้ (4 มี.ค. 2565) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ บริษัท SkillLane เอดูเคชั่น จำกัด เปิดตัวโครงการ “Thammasat Digital Skill Space” ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการลงทุนแบบครบวงจร

โดยผู้เรียนจะมีความเข้าใจในระบบนิเวศของตลาดทุนอย่างลึกซึ้ง และได้รับการฝึกฝนทักษะการลงทุนอย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนในโลกอนาคต

โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาธรรมศาสตร์สามารถเข้ามาเรียนรู้ และสะสม-เทียบโอนหน่วยกิต หรือนำไปนับเป็นรายวิชาเลือกหรือวิชาเลือกเสรีได้ตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้

ในอนาคตจะเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทุกสถาบัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจอีกด้วย

“Thammasat Digital Skill Space” เรียนรู้การลงทุนครบวงจร

สำหรับ “Thammasat Digital Skill Space” เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาตลาดทุน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่าง มธ. และ ตลท.

มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐาน เตรียมความพร้อม และติดอาวุธให้กับผู้เรียน ทั้งในแง่องค์ความรู้ การตัดสินใจ การใช้เครื่องมือ และการฝึกปฏิบัติจริง

ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จด้านการลงทุน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคง ความมั่งคั่ง และอิสรภาพทางการเงินแก่ผู้เรียนในท้ายที่สุด

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของโลกสมัยใหม่ทำให้บทบาทของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงตาม

The World Economic Forum มีการคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปีข้างหน้านี้ ทั่วโลกจะมีตำแหน่งงานหายไปมากถึง 85 ล้านตำแหน่ง ขณะเดียวกันก็จะมีงานใหม่ๆ เกิดขึ้นถึง 97 ล้านตำแหน่ง

แม้ว่าโดยภาพรวมตำแหน่งงานจะเพิ่มขึ้น แต่ก็จะมีคนตกงานจำนวนมาก และงานจำนวนมากจะไม่มีคนทำ เพราะคนไม่มีทักษะที่จะทำงานใหม่ๆ ได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องคิดใหม่ว่าจะตอบโจทย์ตรงนี้อย่างไร

“ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยคงไม่สามารถที่จะตอบโจทย์เฉพาะนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่เพียงกลุ่มเดียวได้อีกต่อไป แต่จะต้องตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนในทุกช่วงวัยหรือทุกเจนเนอเรชั่นด้วย” รศ.เกศินี กล่าว

ขณะเดียวกันจำเป็นต้องส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ซึ่งถือเป็นทักษะแห่งอนาคต ที่สำคัญก็คือการติดอาวุธและปรับเปลี่ยน mindset ด้านการลงทุน ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างความมั่นคงในโลกยุคใหม่ได้

ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อคนทุกช่วงวัย

รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ. กล่าวว่า ภายในโครงการ Thammasat Digital Skill Space จะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการลงทุนอย่างเข้มข้น

โดยตั้งต้นจากหลักสูตรออนไลน์ของ ตลท. (SET e-Learning) ที่ให้ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงความรู้ขั้นสูง อาทิ การวางแผนการเงิน การลงทุนหุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม ตราสารหนี้ ฯลฯ

มธ. ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความโดดเด่นทางด้าน Business School ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกด้านบริหารธุรกิจถึง 3 สถาบัน (Triple Crown) จะนำชุดความรู้เหล่านั้นมาออกแบบใหม่เป็น “รายวิชา”ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

ขณะที่ SkillLane ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาออนไลน์จะเข้ามาร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้ให้ทุกคนเข้าถึงได้

“ทุกวันนี้โลกการเงินมีความเปลี่ยนแปลงไป เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญคือทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้อย่างง่ายดายผ่านเทคโนโลยี และไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจำนวนมากเหมือนในอดีต ฉะนั้นการลงทุนจึงเป็นทักษะแห่งโลกอนาคตที่สำคัญสำหรับคนทุกคน” รศ.ดร.พิภพ กล่าว

โครงการ Thammasat Digital Skill Space ก็ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกๆ คน ทุกๆ ช่วงวัย

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเงินแก่คนไทย

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องคือ การส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน (financial literacy)

โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้และสื่อต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาต่อยอดหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบ

“ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่นักศึกษา ด้วยหลักสูตรออนไลน์ SET e-Learning ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดรับกับการเรียนรู้วิถีใหม่ ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบดิจิทัล” ดร.ภากร กล่าว

นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการสร้างช่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มทักษะด้านการเงินของคนไทย วางรากฐานในการสร้างบุคลากรด้านการเงิน การลงทุนที่มีคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน

3 รายวิชา เปิดสอนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

นายฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง SkillLane เปิดเผยว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยให้คนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมคนทุกวันนี้ เพราะฉะนั้น นักศึกษาอยากเรียนเมื่อไหร่ ตอนไหน ก็จะเรียนได้ทันที

จากประสบการณ์ตรงของเราที่ทำ Online Learning Platform ให้กับหลากหลายองค์กรชั้นนำ รวมถึงเคยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ในโครงการ TUXSA (ทักษะ) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จด้วยดี เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีของเราเข้ามาช่วยให้ผู้คนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่”

ทั้งนี้ รายวิชาที่จะเปิดสอนผ่านทางออนไลน์ ประกอบด้วย

1. TU201: ความรู้ทางการเงินสำหรับบุคคล (Financial Literacy for Individuals) ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวทางการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายชีวิต การใช้เครื่องมือการเงิน รวมถึงเทคนิคต่างๆ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล ตลอดจนเทคนิคการจัดสรรเงินออมและการลงทุนแบบ DCA เทคนิคการวางแผนประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฯลฯ

2. TU202: ครบเครื่องเรื่องลงทุน (Complete Investment) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางเลือกและขั้นตอนการลงทุนในตลาดการเงิน พื้นฐานการลงทุนในหุ้น ตั้งแต่ผลตอบแทน ความเสี่ยง ภาษีจากการลงทุน การวิเคราะห์หุ้น วิธีการซื้อขาย การลงทุนในกองทุนรวม เทคนิคการเลือกกองทุน การ DCA อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกระบวนการบริหารพอร์ตลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเอง การปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) สร้างความสำเร็จในระยะยาว

3. TU: 301: การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Investment in the Stock Market) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและการใช้โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ (Settrade Streaming) การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เทคนิคการอ่านและตีความข้อมูลสำคัญในงบการเงิน การเลือกลงทุนอย่างยั่งยืน

ตลอดจนการเรียนรู้ลงทุนในอนุพันธ์ประเภทต่างๆ ทั้งฟิวเจอร์และออฟชัน การลงทุนในตราสารหนี้ ข้อความระวังและความเสี่ยง พื้นฐานการลงทุนใน DW (Derivative Warrant) กลไกการเคลื่อนไหวของราคา ฯลฯ

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

You may also like...