“ก.แรงงาน” อำนวยความสะดวกนายจ้าง-แรงงานเมียนมา ขยายศูนย์ TDCC อีก 1 ปี

ครม.เห็นชอบขยายการดำเนินการศูนย์ TDCC ต่ออีก 1 ปี ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานเมียนมาในไทยเป็นไปอย่างเรียบร้อยและต่อเนื่อง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ขยายการดำเนินการของศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection Centre: TDCC) ของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานเมียนมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การดำเนินการให้แรงงานมีเอกสารประจำตัว สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศเพื่อขอมีหนังสือหนังสือเดินทาง (Passport: PP) ฉบับใหม่ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยศูนย์ TDCC จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 มีเป้าหมายเพื่อจัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาที่ประสงค์ขอมีหนังสือเดินทาง (Passport: PP) ในเบื้องต้น ก่อนที่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่จะพิจารณาออกหนังสือเดินทางต่อไป

โดยแรงงานเมียนมาสามารถไปรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยหรือศูนย์ออกหนังสือเดินทางบริเวณชายแดน เกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวมาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการของศูนย์ TDCC เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลไทยที่ต้องการให้แรงงานต่างด้าวมีเอกสารประจำตัวเพื่อให้สามารถอยู่และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงได้รับการคุ้มครองและสิทธิที่พึงได้รับ ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนให้ขยายการดำเนินการของศูนย์ฯ จากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

“ศูนย์ TDCC ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 ขยายระยะเวลามาแล้ว 1 ครั้ง ตามมติครม.เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.63 ซึ่งเมื่อศูนย์ฯ ได้ยุติการดำเนินการ ทางการเมียนมาได้ร้องขอผ่านช่องทางการทูต และกระทรวงการต่างประเทศได้มีข้อเสนอแนะให้กระทรวงแรงงานขยายระยะเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยกสถานะศูนย์ TDCC เป็นสำนักงานส่วนแยกของสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย”

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ในส่วนของศูนย์ TDCC ตั้งอยู่บริเวณตลาดทะเลไทย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการดำเนินการเฉพาะกลุ่มแรงงานเมียนมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลของแรงงานเมียนมาที่ประสงค์ขอมีหนังสือเดินทาง เอกสารการพิจารณา ประกอบด้วย แบบคำขอ บัตรประจำตัวประชาชนเมียนมา และสำเนาทะเบียนบ้านเมียนมา ทางศูนย์ฯจะไม่มีการจัดทำหนังสือเดินทาง การขยายระยะเวลาศูนย์ฯ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานเมียนมา ทำให้การบริหารจัดการแรงงานเมียนมาในประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งมิติด้านความมั่นคงและสาธารณสุข โดยได้พิจารณาการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีที่มาตรการป้องกันยังมีการบังคับใช้

ทั้งนี้ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานอย่างใกล้ชิด ทาง www.doe.go.th/prd หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy

You may also like...